Kitto Katsu ๐Ÿˆ

Standard

Just found out that the candy bar, KitKat, is very popular in Japan, partly because its Japanese name, Kitto Katto is similar to a good luck phrase. “Kitto Katsu” means, “You Surely Will Win!”

Around exam time, Japanese students buy KitKat bars for good luck.

I think I’d like to start a trend to make my cat, named KitKat, Big in Japan. Do-meow arigatou!ย ๐Ÿ˜บ

3 thoughts on “Kitto Katsu ๐Ÿˆ

  1. Mimi Greenberg

    The origin of the name KitKat comes from WW 2 Germany. It was a nightclub with bawdy vaudeville acts. It was a favorite hang out for Nazi soldiers. You may remember it from โ€œCaberet.โ€

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s